ยุคดิจิตอลนี้ ที่การตลาดล้วนเป็นกระบวนการผ่านออนไลน์ซึ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยข้อมูลไปหมด   การที่จะสื่อสารการตลาดให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจและเกิดผลลัพธ์ได้นั้นจำเป็นต้องเลือกวิธีการสื่อสารที่ดี   และแน่นอนว่าการใช้บทความเพื่อการตลาด หรือ Article Marketing นั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพอย่างมากหากสามารถเข้าใจและใช้เป็น   โดยประเภทของบทความเพื่อการตลาดสามารถแบ่งได้หลายประเภท เช่น เพื่อการโฆษณา (Advertorial) เพื่อให้ความรู้และข้อมูล (Info Article) เพื่อสร้างองค์ประกอบสำหรับการค้นหา (SEO – Search Engine Optimization) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการแบ่งประเภทนั้นเป็นการแบ่งตามรูปแบบกลยุทธ์ของเนื้อหาบทความ และการเลือกใช้นั้นควรใช้ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของแคมเปญการตลาดของธุรกิจ

 

การสร้างบทความสำหรับเว็บไซต์นั้นมีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้เข้ามาอ่านและเข้าใจสาสน์ที่ธุรกิจต้องการสื่อสารไปตามที่เราต้องการ   สิ่งที่ต้องคำนึงถึงประการแรกสำหรับบทความนั้นคือ เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น หากเป็นเว็บไซต์กีฬา กลุ่มเป้าหมายที่คาดหวังย่อมเป็นบุคคลที่สนใจในกีฬา ดังนั้นการวางแผนบทความที่ดีก็ควรจะเป็นบทความทีมีเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬาเป็นหลัก เพราะหากเป็นบทความที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะของเว็บไซต์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายแล้ว นอกจากจะเป็นการลงทุนด้านคอนเทนต์ที่ไร้ค่าแล้ว อาจทำให้ภาพลักษณ์เสียหายได้

 

เมื่อเลือกบทความที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายแล้ว สิ่งที่ต้องคำนึงถึงต่อมาคือ บทความนั้นๆจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร?   ด้วยแนวคิดนี้เองจะเป็นเสมือนแม่เหล็ก(Traffic Magnet) ให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เข้ามาหาเราซ้ำๆ เพราะบทความของธุรกิจมีประโยชน์ และช่วยสร้างคุณค่าให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ โดยการทำเช่นนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จในการสร้างความเชื่อใจ และพัฒนาเป็นฐานลูกค้าในที่สุด   ยกตัวอย่างเช่น หากเป็นเว็บไซต์โรงพยาบาล การสร้างบทความเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้านต่างๆ ย่อมเป็นเรื่องที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่วยเสริมความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาล และสร้างคุณค่าให้ผู้คนสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างถูกหลัก ในระยะยาวจะเป็นการสร้างความเชื่อใจ ให้ผู้คนเข้ามาหาและใช้บริการโดยอัตโนมัติ เป็นต้น   สิ่งที่ควรระวัง และต้องให้ความสำคัญสำหรับบทความที่นำมาเผยแพร่ลักษณะนี้คือ ต้องเป็นบทความที่มีความน่าเชื่อถือ มีที่มา มีหลักการที่อ้างอิงได้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเว็บไซต์ธุรกิจ

 

นอกจากการกลยุทธ์บทความที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้แล้ว จำเป็นให้บทความนั้นๆต้องตอบโจทย์กับเป้าหมายธุรกิจของเราด้วย   การสร้างความเชื่อมโยงของบทความกับสินค้าหรือบริการของเว็บไซต์ธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญมาก มิเช่นนั้นเว็บไซต์อาจสร้างผลลัพธ์ได้เพียงสถิติผู้เข้าชม แต่ไม่สามารถสร้างยอดธุรกิจจากฐานลูกค้าแท้จริงได้ ส่งผลให้การลงทุนในการจัดทำบทความสำหรับธุรกิจนั้นอาจเป็นการสูญเปล่า   สิ่งที่ผู้ดำเนินธุรกิจต้อง และผู้จัดทำบทความต้องคิดให้ให้กระจ่าง วางแผนให้ชัดเจน คือ “จากบทความนั้นๆ เราจะสามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างไรว่า สินค้าและบริการของธุรกิจของเราสามารถแก้ปัญหาให้พวกเขาได้”

 

กลยุทธ์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการสร้างบทความที่ดี คือ บทความนั้นต้องสดใหม่ เป็นการเกาะติดสถานการณ์บ้านเมือง เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางการตลาด   โดยอาศัยกระแสสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบข่าวสารว่าในช่วงเวลานั้นๆ กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจมีความสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนั้นมีโอกาสเข้าถึงบทความ รวมไปถึงสินค้าและบริการของธุรกิจได้มากขึ้น   ยกตัวอย่างเช่น ในเดือนธันวาคม พ..2558 นี้ ประเทศไทยในหลายพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” หรือ “Bike For Dad” หากธุรกิจจักรยานสามารถเกาะกระแสได้ทัน อาจสร้างบทความที่มีเนื้อหาในลักษณะส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยจักรยาน และเชิญชวนเพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และหากต้องการจัดจำหน่ายจักรยานด้วยแล้ว อาจใช้การส่งเสริมการขาย(Promotion) เพิ่มเข้าไปในบทความเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดธุรกิจด้วย ก็สามารถทำได้เช่นกัน

 

หากเข้าใจในกระบวนการสร้าง Article Marketing ทั้งหมดแล้ว การสร้างบทความที่มีคุณภาพนั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สามารถแทรกอยู่ในทุกกระบวนการของการตลาดหลากหลายรูปแบบ สิ่งที่ควรทำต่อไปคือการทำอย่างไรให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเราได้อย่างแท้จริง นั่นคือสิ่งที่ผู้ดำเนินธุรกิจต้องคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างช่องทางใหม่ๆ   อาจใช้เป็นการสร้างบทความ SEO, การทำการตลาดด้วย Social Network Marketing หรือช่องทางอื่นๆก็สามารถได้เช่นกัน   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางแผนและรูปแบบของเว็บไซต์ธุรกิจเป็นสำคัญ