ในยุคดิจิตอลนี้ หลายสิ่งหลายอย่างมีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากจากอิทธิพลของเทคโนโลยี และวิทยาการร่วมสมัยต่างๆ ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิต หรือวิถีชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย และแน่นอนว่าย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจในยุคนี้ด้วยเช่นกัน   นิยามของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่เราเคยเข้าใจในอดีต อาจไม่ใช่ภาพของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิตอลแล้วก็เป็นได้   สำหรับผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจแล้ว ก็ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อความสำเร็จของธุรกิจในยุคนี้ด้วย เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยในปัจจุบัน

 

ก่อนจะกล่าวถึงทักษะผู้ประกอบการนั้น อยากจะเกริ่นประเด็นหลักของยุคดิจิตอลเสียก่อน   เพราะในยุคนี้เอง เป็นยุคสมัยแห่งเทคโนโลยี ข่าวสาร องค์ความรู้ และข้อมูล   หากคุณต้องการเป็นพลเมืองดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เข้าใจความคิดแบบดิจิตอลแล้ว สิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องทำนั้นก็คือ การใช้ชีวิตแบบคนยุคดิจิตอล   ซึ่งหมายถึงการที่เราต้องเปิดรับข่าวสาร ข้อมูล เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเสมอ รวมถึงการเข้าใจเทคโนโลยีอย่างแท้จริง โดยทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวนั้นล้วนฉับไว มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ดังนั้นในส่วนของการพลเมืองดิจิตอลที่ก้าวทันนั้นก็ต้องติดตามข่าวสาร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหาความรู้ใหม่ๆด้วยความรวดเร็วเช่นกัน   เมื่อคุณสามารถใช้ชีวิตแบบคนยุคดิจิตอลที่ดีได้ ในไม่ช้าก็จะสามารถเข้าใจวิธีคิดโดยรวม และนำมาประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจยุคดิจิตอลได้โดยธรรมชาติ

 

สิ่งแรกของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิตอลที่ดี คือความเข้าใจในผู้บริโภค และการมีความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดธุรกิจ   เนื่องด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นความเข้าใจในผู้บริโภคย่อมแตกต่างจากเดิม ทั้งวิธีคิด การกระทำ และรูปแบบปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ   ทั้งนี้จากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่า เมื่อเราสามารถใช้ชีวิตได้ดังผู้บริโภค ก็จะสามารถเข้าใจวิธีคิด รวมไปถึงความต้องการของผู้บริโภคได้โดยภาพรวมอย่างอัตโนมัติเช่นกัน

 

เมื่อเราสามารถเข้าใจตลาดกลุ่มเป้าหมายได้โดยภาพรวมแล้ว สิ่งสำคัญประการถัดมาคือ ต้องเข้าใจและรู้จักรูปแบบการตลาดออนไลน์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิตอล   เนื่องด้วยความหลากหลายของข้อมูล จึงทำให้การตลาดในยุคนี้มีความหลากหลาย และซับซ้อนอยู่บ้าง   แต่ในการพัฒนาธุรกิจที่ควรจะเป็น จึงทำให้ผู้ดำเนินธุรกิจต้องหมั่นศึกษา หาความรู้ เพื่อเข้าใจรูปแบบการตลาดออนไลน์ต่างๆอย่างรอบด้านมากที่สุด ให้สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท และส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อธุรกิจมากที่สุด

 

นอกจากความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ที่รอบด้านแล้ว ทักษะสำคัญถัดมาคือการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างชาญฉลาด   เพราะในยุคดิจิตอลนี้เอง นับเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลมากที่สุดก็ว่าได้   ดังนั้นผู้ดำเนินธุรกิจดิจิตอลย่อมต้องพบเจอกับข้อมูลจำนวนมหาศาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งทักษะในการวิเคราะห์นี้เองจะช่วยให้สามารถเข้าใจบริบทต่างๆของข้อมูลได้อย่างแม่นยำ   ทักษะการวิเคราะห์นี้สามารถพัฒนาได้จากการตั้งคำถามกับข้อมูลต่างๆที่เข้ามาในแต่ละวัน และหาคำตอบให้กันมันอย่างถูกต้อง เช่น ทำไมบริษัทนี้จึงต้องทำแคมเปญลักษณะนี้? ทำไมผู้บริโภคถึงมีอัตราการตอบสนองต่อสื่อวิดีโอมากกว่ารูปภาพ? ฯลฯ เป็นต้น   ความสำคัญของทักษะการวิเคราะห์นี้ ยิ่งแม่นยำมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งจะจัดการธุรกิจได้อย่างตรงจุดมากขึ้นเท่านั้น

 สำหรับนักธุรกิจ นักการตลาด และผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจยุคดิจิตอล ยังมีอีกหลายทักษะมากมาย(ไม่สามารถกล่าวถึงได้โดยรายละเอียด เนื่องด้วยข้อมูลที่มีจำนวนมาก) ที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ และทำความเข้าใจเพิ่มเติมอยู่อย่างสม่ำเสมอ   ดังนั้นจึงอยากสรุปให้เข้าใจในประเด็นสุดท้ายว่า เพราะในยุคนี้ข้อมูลต่างๆมีมากล้นแล้ว “ไอเดีย” ในการนำเสนอข้อมูลต่างๆจึงเป็นเรื่องสำคัญ   ดังนั้น การเข้าใจสังคมดิจิตอล  ความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดธุรกิจ  ความเข้าใจในการตลาดออนไลน์  และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างชาญฉลาด  จะเป็นทักษะสำคัญสำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิตอลที่จะนำไปสู่การสร้างไอเดียใหม่ๆในการนำเสนอข้อมูลสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีนัยสำคัญ