ในยุคปัจจุบัน กระบวนการทำงานในสายอาชีพต่างๆเริ่มมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างช้าๆ รวมไปถึงธุรกิจ หรือบริษัทต่างๆต่างก็เริ่มมีรูปแบบการทำงาน และการจัดการองค์กรที่ต่างไปจากเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับอิทธิพลโลกยุคดิจิตอลที่นับวันยิ่งจะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งรอบตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆ   หนึ่งในนั้นเองก็คือกระบวนการในการทำการตลาดยุคใหม่ หรือการทำการตลาดในยุคดิจิตอลสำหรับบริษัทต่างๆนั่นเอง   หลายคนอาจมองว่าเพียงแค่ใช้ความรู้การตลาดแบบเดิมเชื่อมโยงเข้ากับสิ่งที่เราเข้าใจในยุคดิจิตอลเท่านั้นก็น่าจะเพียงพอแล้ว แต่นั่นเป็นความคิดที่ค่อนข้างผิดพลาด เพราะการตลาดในยุคใหม่นี้มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวในการวิเคราะห์รูปแบบการทำงานที่ต่างไปเดิม ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เหล่าผู้ดำเนินธุรกิจจะต้องทำความเข้าใจต่อปัญหาการตลาดยุคใหม่ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง

 

ปัญหาประการแรกที่เกิดขึ้นเสมอคือ นักการตลาดยุคเก่า และนักการตลาดยุคใหม่ไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันได้ เมื่อไม่สามารถเข้าใจกันได้ก็ไม่สามารถที่จะสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดที่ดีออกมาได้   เหตุสำคัญของปัญหานี้ก็คือนักการตลาดยุคเก่า มักเป็นคนรุ่นเก่า ซึ่งยังคงไม่เปิดรับความเข้าใจในการทำการตลาดยุคดิจิตอลมากเท่าใดนัก ยังไม่สามารถเข้าใจได้ว่าการลงทุนในรูปแบบใหม่ โครงสร้างในธุรกิจดิจิตอล การสร้างสรรค์แคมเปญออนไลน์ใหม่ๆ ในรูปแบบผสมผสานกันนั้นมีความสอดคล้องหรือแตกต่างกันกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างไร   สิ่งที่ควรแก้ไขสำคัญจุดแรกควรเริ่มจากจุดนี้ ซึ่งจะเป็นการดีมากที่นักการตลาดยุคเก่าจะเรียนรู้การทำการตลาดรูปแบบใหม่ๆให้เข้าใจ เพราะเมื่อสามารถเข้าใจรูปแบบการทำงานซึ่งกันและกันได้ ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างแคมเปญการตลาดที่ดีต่อไปได้

 

ปัญหาอีกประการที่เป็นประเด็นสำคัญของการทำการตลาดยุคใหม่คือ มีจำนวนบุคลากรที่สามารถทำงานด้านนี้ได้ค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะผู้ที่เป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญการตลาดสมัยใหม่ ความเข้าใจในเทคโนโลยี และมีความสามารถด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมนั้น ยิ่งมีจำนวนน้อยไปอีก   เมื่อมีจำนวนน้อยมากหากเทียบกับความต้องการของธุรกิจดังนี้แล้ว จึงเกิดการขาดแคลนบุคลากร หรือบางครั้งอาจเกิดการแย่งตัวกันของบุคลากรที่เป็นมืออาชีพที่สามารถสร้างสรรค์แคมเปญที่ดีให้กับธุรกิจต่างๆได้  ดังนั้นอาจเกิดความล่าช้าของกระบวนการทำงานได้บ้าง

 

สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจอีกประการคือ กระบวนการสร้างแคมเปญเพื่อขับเคลื่อนการตลาดในยุคดิจิตอลนั้น บางครั้งอาจใช้เวลาค่อนข้างนาน นอกจากปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มืออาชีพแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นอีกด้วย   ซึ่งในจุดนี้เองมักเป็นจุดที่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจในกระบวนการทำงานของนักการตลาดยุคดิจิตอลนั้นเข้าใจผิดว่า ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกอย่างต้องรวดเร็ว ดังนั้นแคมเปญการตลาดจำเป็นต้องรวดเร็วฉับไวให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันเสมอ   เหตุที่ในหลายครั้งแคมเปญอาจใช้เวลานานได้ เพราะด้วยความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงข่าวสาร และข้อมูลนี้เอง ทำให้มีข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นมีจำนวนมากเสียจนไม่สามารถใช้เวลาอันสั้นในการวิเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดที่ดีออกมาได้ จำเป็นอย่างที่ต้องคิดวิเคราะห์ให้รัดกุม และครอบคลุมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดต่อธุรกิจในที่สุด

 

สำหรับผู้ดำเนินธุรกิจที่ดีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร นักการตลาด หรือแม้แต่นักโฆษณาก็ตาม สิ่งที่จำเป็นต้องทำเป็นอย่างยิ่งคือ มีความพยายามเรียนรู้เทคโนโลยี และศึกษารูปแบบการตลาดใหม่ๆตลอดเวลา เพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวนการทำงานในยุคดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลงานที่มีประสิทธิผลได้   เมื่อผู้ดำเนินธุรกิจในหลายภาคส่วนขององค์กรสามารถเข้าใจแนวคิด และกระบวนการการทำการตลาดยุคใหม่นี้ได้แล้ว ปัญหาต่างๆที่ได้เสนอไว้ให้ทำความเข้าใจหลายประการด้านบนนี้ ก็จะสามารถคลี่คลาย และแก้ไขไปได้โดยอัตโนมัติ